OFERTA SZKOLENIOWA

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa osobistego i prewencji antyterrorystycznej (tzw. zagrożenia dnia codziennego), które może odbywać się w ramach odrębnych szkoleń lub jako jeden z bloków tematycznych na organizowanych kilkudniowych konferencjach, warsztatach, kursach. 

Szkolenie skierowane jest do członków kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, pracowników firm działających na rynku polskim.

 

W trakcie zajęć uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą zagrożeń dnia codziennego, a także informacje na temat praktycznych sposobów zapobiegania i przeciwdziałania im, zarówno w pracy jak i życiu prywatnym, z uwzględnieniem podróży służbowych i wyjazdów urlopowych.

W zależności od czasu trwania szkolenia uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę dotyczącą zagrożeń życia codziennego i sposobów działań przestępczych,

 • poznają reguły prowadzenia obserwacji przez przestępców i tzw. kontr-obserwacji,

 • zapoznają się z najczęstszymi motywami działania sprawców zamachów bombowych oraz sposobami radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami tego typu w pracy, domu i samochodzie m.in. niebezpieczne przesyłki, informacja podłożeniu bomby -  tzw. prewencja antyterrorystyczna,

 • uzyskają wiedzę o zagrożeniach związanych z użyciem niebezpiecznych substancji (tzw. zagrożenia CBRN – chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne),

 • poznają reguły postępowania w trakcie napadu oraz sytuacji zakładniczej, oraz ataku tzw. samotnego strzelca,

 • poznają zasady ewakuacji z zagrożonego atakiem terrorystycznym obiektu/budynku,

 • poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji nagłych zagrożeń

 

Czas trwania 1-3 dni

Przygotowanie i zabezpieczenie konferencji, szkoleń i warsztatów organizowanych przez firmy, zwłaszcza w zakresie:

 •  sposobu dokonywania oceny i wyboru  obiektu konferencyjnego,

 • sprawdzenia poziomu jego zabezpieczenia,

 •  fizycznego zabezpieczenie przebiegu spotkania,

 • zapewnienia ochrony informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia firmy (tzw. informacji wrażliwych). 

 

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej  w zakresie zagrożeń terrorystycznych”.

Obowiązek pisania takich planów wynika z ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Zajęcia są prowadzone na podstawie Ustaw: o ochronie osób i mienia, o działaniach antyterrorystycznych i wytycznych ABW (www.abw.gov.pl)

 

Czas trwania 1-3 dni.

 

 

Szkolenie obronne.  Obowiązek szkoleń administracji państwowej i firm wynika z szeregu ustaw i przepisów wykonawczych.

W zależności od zakresu i czasu trwania szkolenia obejmować będzie m. in takie zagadnienia jak:

 • bezpieczeństwo i obronność  państwa – wprowadzenie, system bezpieczeństwa narodowego, NATO i jego rola w systemie bezpieczeństwa państwa,

 • przygotowanie i gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego,

 • stany gotowości obronnej państwa, warunki i tryb wprowadzania stanów gotowości obronnej państwa,

 • system stałego dyżuru,

 • podejmowane przedsięwzięcia w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa,

 • zadania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa,

 • świadczenia na rzecz obronności państwa (osobiste, rzeczowe, szczególne), przygotowanie do militaryzacji

 • prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

 • obowiązki przedsiębiorców na rzecz obronności państwa ,

 • PMG-Z-ty.

 

 

Czas trwania 1-5 dni

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektu

 

Program  obejmuje  m. in.: ochronę fizyczna, techniczne środki ochrony fizycznej (SSWiN, CCTV, SKD, SSP), ochronę techniczną, ochronę osobową.

 

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy z zakresu istniejących zagrożeń, ich analizy oraz szacowania ryzyka.

 • Nabycie umiejętności poruszania w obszarze ochrony obiektów i obszarów uwzględniającej ochronę fizyczna, w tym z wykorzystaniem urządzeń technicznych i systemów elektronicznych, osobową, teleinformatyczną i prawną

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem obiektów a pracownikami ochrony i służbami państwowymi (np. Policja, PSP, ABW, ŻW, SKW)

 • Zapoznanie się ze sposobami reagowania na incydenty bezpieczeństwa

 • Poznanie zasad i celowości przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa

 • Usystematyzowanie    posiadanej i uzyskanej wiedzy

 

Czas trwania:1-3 dni

 

USTAL TERMIN SZKOLENIA !!!

2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń.